کتاب پیامبر جبران خلیل جبران

درباره دهش؛ بخشی از کتاب پیامبر جبران خلیل جبران

آنگاه که از دارایی خود می‌دهید، جز چیزکی نمی‌دهید. تنها زمانی به راستی می‌دهید، که از وجودتان می‌دهید.